Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 2. Waar staat de school voor?

2.1 De missie

Visie/missie

Bij ons op de Hofvilla kunnen alle leerlingen zich optimaal ontplooien. We werken vanuit hoofd (weten), hart (voelen), buik (willen) en handen (doen). Het gaat ons om welbevinden, geluk, gezondheid en prestaties van de leerlingen. Wij dragen eraan bij dat de leerlingen nu en in de toekomst met zelfkennis en zelfvertrouwen op hun eigen wijze kunnen floreren en mede daardoor een persoonlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.

Identiteit/missie

Wij staan voor een duurzame (stabiele, betrouwbare, bestendige) school met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin leerkrachten en leerlingen op hun plek zitten en in gedrag laten zien betrokken te zijn bij elkaar. We maken regelmatig met elkaar de balans op en kijken naar behoeften, wensen en talenten van leerkrachten, leerlingen en medewerkers. We gaan uit van authenticiteit en diversiteit. Leerkrachten, leerlingen en medewerkers krijgen de ruimte om zichzelf te zijn in een veilige en prettige omgeving.

Binnen onze school zijn brede ontwikkelmogelijkheden. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan talenten ontdekken, waarderen, ontwikkelen en benutten. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat progressie altijd mogelijk is. We koesteren ons partnerschap met ouders vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen/leerlingen. De schoolomgeving in al zijn facetten willen wij zo optimaal mogelijk inzetten bij het creëren van een rijke leeromgeving. Wij zijn geen eiland, maar een WIJ-land!

Waarden

Op de Hofvilla is er openheid in gesprek en gedrag. Eigenheid, vertrouwen, groei en persoonlijke ontwikkeling, erkenning en waardering zijn waarden die ons de Hofvilla maken. Wij vinden dat leerlingen zoveel mogelijk eigenaar dienen te worden van hun eigen ontwikkeling.

Intern

 • Eigenheid: Wij vinden het belangrijk dat iedereen eigenheid ontwikkelt binnen onze vreedzame omgeving. Dat iedereen door erkenning en waardering groeit in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.
 • Iedereen is anders en mag er zijn.
 • Vertrouwen: Wij vinden het belangrijk om elkaar te vertrouwen en ruimte te krijgen om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen en onszelf te zijn. We krijgen ruimte om fouten te maken en daarvan te leren. Initiatieven worden gewaardeerd en serieus genomen. We kunnen onze leeropbrengsten zelf omschrijven en gaan daarover met elkaar in gesprek.
 • Groei: Wij vinden het belangrijk dat we binnen de Hofvilla vanuit onze passie en professionaliteit groeien door met en van elkaar te leren. We maken daarbij gebruik van (zelf)reflectie.
 • Zelfinitiatief: Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun behoeften uitspreken door daarin zelf het initiatief te nemen of middels vraagstelling aan de leerkracht.
 • Waardering en vertrouwen: Wij zijn ervan overtuigd dat waardering en vertrouwen de groei en persoonlijke ontwikkeling stimuleert.
 • Inspiratie: Wij vinden de inspiratie in de wereld om ons heen en maken gebruik van bronnen en verhalen.

Extern

 • Wij nodigen ouders, team en kinderen in vertrouwen uit om constructief met elkaar samen te werken.
 • Wij vinden het belangrijk dat we op een open en respectvolle manier communiceren met kinderen, ouders en externen.
 • Iedereen is anders en mag er zijn!

Overtuigingen

Alle leerkrachten, medewerkers, leerlingen en ouders beschikken over talenten.

2.2 Wat is kenmerkend voor ons onderwijs?

Het team van de Hofvilla stelt duidelijke doelen voor iedere les, gemotiveerde instructie wordt gegeven en terugkoppeling aan het einde van de les laat zien of het doel is gehaald. Tijdens een les worden veel coöperatieve en bewegend leren werkvormen ingezet. Bovendien heeft het team geleerd talenten te ontdekken bij de leerlingen en bij zichzelf en probeert deze zo effectief mogelijk in te zetten. Het naar boven halen van talenten bij leerlingen is een continue proces waaraan we blijven werken.

2.3 Coöperatief leren

Bij het geven van de lessen maken de leerkrachten van de Hofvilla gebruik van structuren die behoren bij het coöperatief leren. Dit is een vorm van leren, waarbij het samenwerken heel belangrijk is. De leerlingen leren op een gestructureerde wijze met elkaar samenwerken, waarbij eenieders inbreng gelijkwaardig is. De leerlingen leren van en met elkaar. Daarnaast is het coöperatief leren erg interactief. De kinderen zijn op een actieve manier bezig met het verwerven van leerstof, waardoor leerstof beter blijft hangen en de leerresultaten zullen verbeteren. Ook de sfeer in de groep wordt verbeterd doordat leerlingen elkaar beter leren kennen. De leerkrachten voeren dagelijks activiteiten uit, die te maken hebben met het coöperatief leren. In de groepen zitten de kinderen in heterogene groepjes, teams genoemd. Deze wisselen ongeveer na iedere vakantie. De teams doen regelmatig ‘team- en klasbouwers’ met elkaar, spelletjes die de onderlinge sfeer verbeteren en de sociale vaardigheden van kinderen oefenen met het doel deze te verbeteren. Elke dag voeren de kinderen bij het werken met de leerstof structuren uit, waardoor de leerstof op een actieve en interactieve manier geoefend wordt. Enkele voorbeelden van structuren zijn: ‘Mix en koppel’, ‘Genummerde Hoofden’, ‘Laat zien’ en ‘Quiz-Quiz-Trade’. De structuren voldoen allemaal aan de vier basisprincipes: Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie. (GIPS)

Voordelen van coöperatief leren zijn

 • Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen.
 • Kinderen leren verbaliseren.
 • Meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren.
 • Alle leerlingen gaan beter presteren, vooral de leerlingen die eerst minder dan gemiddeld scoorden.
 • De relaties tussen leerlingen verbeteren.
 • De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk.

2.4 Onze uitgangspunten

 • Onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar.
 • We streven ernaar dat de leerlingen in acht aaneensluitende (school)jaren de school kunnen doorlopen. In overleg met ouders kan het voorkomen dat een kind een jaar eerder of later de basisschool verlaat. Hiervoor zijn verschillende protocollen opgesteld. Er wordt ook regelmatig groepsdoorbrekend (ateliers) gewerkt.
 • Onze school legt de basis voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • Onze school is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden d.m.v. observatie en toetsing, vastgelegd in een persoonlijk digitaal dossier en portfolio.
 • Bij stagnatie of achteruitgang in de ontwikkeling van een kind kan de school ouders het advies geven het kind aan te melden voor een speciale school voor basisonderwijs. Dit gebeurt alleen na uitgebreid onderzoek. Ouders worden verzocht dit advies op te volgen in het belang van het kind.

2.5 De katholieke school

Burgerschapsvorming

Burgerschapsonderwijs gaat voor ons over worden wie je bent. Dat is persoonsvorming, goed (voor)leven en samenleven. Wij zoeken naar de wij in dit ik-tijdperk.

We willen werken aan het vergroten van de bestaande diversiteit en het erkennen van de niet of minder zichtbare diversiteit binnen de organisatie en de samenleving.
De diverse samenleving vraagt van ons dat we dit expliciet maken. Onze invulling ziet er als volgt uit:

In de lessen burgerschapsvorming leren we de kinderen op een goede manier zich te verhouden tot de wereld.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Vanuit onze visie hebben we doelen geformuleerd voor burgerschap en vervolgens hebben we een curriculum (een samenhangend programma) vastgesteld en afspraken gemaakt ten aanzien van de evaluatie.

Eerste Heilige Communie

In groep vier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun Eerste Heilige Communie te doen. In de groep worden ondersteunende activiteiten gedaan, die door de werkgroep communieviering worden aangedragen. In de groep worden delen uit de projectmap gedaan en Bijbelverhalen verteld. De kinderen brengen een bezoek aan de kerk. De overige activiteiten doen de kinderen onder leiding van hun ouders en de werkgroep.

2.6 Het pedagogische klimaat van de school

Een goede sfeer op school is buitengewoon belangrijk. Daarom streven we een kindvriendelijk en veilig klimaat na. Veiligheid is van groot belang, omdat een kind zich pas goed kan ontwikkelen wanneer het zich veilig voelt. Op basis van wederzijds respect streven wij een goede relatie tussen leraren en leerlingen én tussen leerlingen onderling na. In dit kader is de rol van de ouders van groot belang. Een goed contact tussen de ouders en de school draagt bij aan de onderlinge sfeer, die wij zo belangrijk vinden.

De normen en waarden waarvan wij uitgaan zijn

 • De verschillen tussen mensen worden geaccepteerd. Er wordt op basis van die verschillen niet gediscrimineerd. Er is in beginsel respect voor de ander als medemens en voor diens mening.
 • Met elkaar omgaan betekent verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De leraren nemen verantwoordelijkheid voor een goede omgang met de collega’s, ouders en met de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen; de leerlingen worden gestuurd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor een goede omgang met elkaar en met de leraren.
 • Een goede sociale omgang wordt bevorderd door (gedrags-)problemen bespreekbaar te maken, te streven naar het oplossen van onderlinge problemen door het gesprek aan te gaan, door richtlijnen voor gedrag (gedragsprotocol) op te stellen en deze na te leven, en te trachten verkeerd gelopen relaties binnen afzienbare tijd weer te herstellen.
 • Er wordt veel aandacht geschonken aan het opbouwen van saamhorigheid in de groepen, in de school en met de ouders.
 • Ouders respecteren de geldende regels met betrekking tot het bespreken van problemen in en om de school.

Pesten

Kinderen die gepest worden hebben het moeilijk. Ze moeten constant op hun hoede zijn. Vaak schamen ze zich ervoor en vertellen er thuis niets over. De pester heeft minder last. Dat komt later, als hij of zij is opgegroeid en tot de ontdekking komt dat niemand hem of haar echt aardig vindt. Sommige pesters kampen hun leven lang met een schuldgevoel. Pesten is gedrag dat uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert.

We proberen ‘pestgedrag’ snel te signaleren. Regels en afspraken worden met de leerlingen doorgesproken. We hanteren op school geen Pestprotocol, maar een gedragsprotocol. Tevens werken we met zelfopgeleide mediatoren volgens de Vreedzame School. De school en/of de ouders kunnen altijd de hulp inroepen van onze schoolmaatschappelijk werkster bij de aanpak van dergelijke problematiek.

Van de ouders verwachten wij dat ze het ons laten weten als hun kind of een ander kind gepest wordt. Is de pester bekend, dan wordt zijn of haar gedrag besproken met de pester zelf, met de groep waarin de pester zit en zo nodig met de ouders. Ook met kinderen die gepest worden moeten gesprekken worden gehouden. Soms lokken kinderen onbewust pestgedrag uit en zo blijven ze altijd de zondebok. Ons streven is voor ieder kind een fijne schooltijd op een school zonder pestkoppen en zondebokken.

Op de Hofvilla hanteren wij drie kapstok-regels

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn
 • De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet
 • We zullen goed voor de spullen zorgen dan zijn ze weer te gebruiken morgen

Kwink

Om het pedagogisch klimaat op de Hofvilla nog verder te verbeteren, hebben we de methode Kwink geïmplementeerd. Deze methode levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

Kwink bereidt de kinderen hierop voor. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van Kwink leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten overKwink dan kunt u kijken op www.kwinkopschool.nl.

Kwink is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen. Bijgevoegd het jaarrooster van Kwink.

Kwink jaarplanning 2024-2025

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met les 1. In de nieuwsbrief staat naar aanleiding van de lessen van Kwink wat er thuis eventueel met het kind besproken of gedaan kan worden.

Ieder schooljaar worden er nieuwe mediatoren opgeleid. Mediatoren zijn leerlingen die tijdens pauzemomenten fungeren als bemiddelaar bij conflicten tussen leerlingen.

Veiligheid binnen de school

Veiligheidsplan brand:
Op de Hofvilla hebben we een veiligheidsplan. Ieder schooljaar houden we twee keer een ontruimingsoefening. De kinderen verlaten dan zo snel mogelijk de school en verzamelen op het kerkplein gelegen naast de school.

Veiligheidsplan kindermishandeling:
Op school is er een protocol ‘meldcode kindermishandeling’ aanwezig. Hierin staat alle informatie over hoe te handelen bij het vermoeden van kindermishandeling.

Aangifte

In het geval van agressie of geweld van leerlingen, ouders of personeelsleden gelden de volgende regels:

 • Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie.
 • Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden en/of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden.
 • Materiële schade zal worden verhaald.

“We werken vanuit hoofd (weten), hart (voelen), buik (willen) en handen (doen).”