Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 6. Regeling school- en vakantietijden

6.1 Schooltijden

Op alle dagen starten de lessen om 8.30 uur. De deuren gaan open om 8.23 uur. De school gaat alle dagen uit om 14.45 uur. Op woensdag gaat de school uit om 12.15 uur. De kinderen eten en drinken na het buitenspelen in de klas. Probeer uw kind een gezond tussendoortje mee te geven naar school.

6.2 Het surveilleren op de speelplaats

In de pauzes wordt er op de speelplaats door minstens twee teamleden gesurveilleerd. In de lunchpauze surveilleren de medewerkers van BLOS.

6.3 Wegloopprotocol: Hoe om te gaan met kinderen die weglopen

Schoolleiders worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen. Het gebeurt dat kinderen weglopen door een incident in de klas, vaker nog is de aanleiding een gebeurtenis op de speelplaats. Kinderen moeten altijd weten waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Weglopen mag nooit een concurrerend alternatief zijn. Weglopen veroorzaakt bij direct betrokkenen vaak een grote mate van consternatie. Dat is begrijpelijk vanwege de impact die het weglopen kan hebben. Het moedwillig weglopen van kinderen kan niet worden geaccepteerd, noch worden gedoogd. Ouders en school moeten hun uiterste best doen dergelijk gedrag te voorkomen en te ontmoedigen. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat duidelijke afspraken maken met kinderen over wegloopgedrag goed mogelijk is en heel vaak leidt tot het gewenste gedrag. Absolute voorwaarde is wel dat het kind het alternatief als duidelijk beter inschat/ervaart dan weglopen. Om dit te bewerkstelligen moet het de kinderen duidelijk zijn dat ze altijd op het terrein van de school moeten blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen zich ervan vergewissen waar hun juf of meester is. Zij moeten hem of haar in de gaten houden teneinde hun veiligheid te vergroten. Als je wegloopt zorg je ervoor dat de juf of meester niet voor je kan zorgen. Ook verstoppen is een vorm van onttrekken aan toezicht. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt dat kinderen, als ze problemen hebben met andere kinderen, de leerkracht of anderszins, terecht kunnen bij de interne contactpersoon. De interne contactpersoon is vermeld in de schoolgids.

Indien een kind desondanks is weggelopen, dan dient de leerkracht als volgt te handelen:

 • Stap 1 : De leerkracht gaat niet zelf achter het kind aan;
 • Stap 2 : De leerkracht meldt de directie (of vervanger van) om welk(e) kind(eren) het gaat;
 • Stap 3 : De leerkracht blijft bij de eigen groep of draag toezicht over aan een beschikbare collega. De groep wordt niet alleen gelaten;
 • Stap 4 : De directie (of vervanger van) brengt ouders/verzorgers op de hoogte;
 • Stap 5 : De directie (of vervanger van) informeert de politie;
 • Stap 6 : Na overleg met de directie (of vervanger van) wordt bepaald wie er eventueel achter de wegloper(s) aan gaat.

Als het kind terug is

 • Stap 7 : Na overleg met de directie (of vervanger van) en ouders/verzorger neemt leerkracht beslissing over eventuele vervolgmaatregelen.
 • Stap 8 : Leerkracht meldt aan bij het zorgteam.
 • Stap 9 : Leerkracht maakt een verslag voor het leerling-dossier.

Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun veiligheid en dat dient ook te worden gecommuniceerd met ouders. De school kan veel bieden aan veiligheid maar kan niets garanderen als kinderen zich (soms gelegitimeerd door hun ouders) onttrekken aan dat toezicht. Uiteraard wordt altijd met het kind gezocht naar de oorzaak van het wegloopgedrag.

Kinderen die hun wegloopgedrag blijven herhalen, kunnen in aanmerking komen voor passende maatregelen. De school moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en dient daarbij te worden ondersteund door de ouders. Regel is: al ben je nog zo boos, je blijft op het terrein van de school!

6.4 Onderwijstijd

In het schooljaar 2022-2023 maken de kinderen 981 lesuren. De vakanties, vrije dagen en studiedagen zijn al van het totale aantal uren af. Volgens de wetgeving moet een leerling over 8 schooljaren 7520 uren gemaakt hebben.

6.5 Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties liggen regionaal en landelijk voor het begin van het schooljaar vast. Binnen WSKO worden de vakanties centraal vastgesteld in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij moeten ons hier strikt aan houden, daar de leerlingen verplicht zijn een vastgesteld aantal uren onderwijs te volgen. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. De vakanties staan hieronder en in de kalender van het Ouderportal van ParnasSys vermeld. Wij vragen u dringend met die data rekening te houden bij het plannen van uw vakantie! Wij mogen leerplichtige leerlingen alleen om zwaarwegende redenen buiten deze tijden vrijaf geven. De vakanties worden vermeld op onze website, ouderportaal van ParnasSys en in nieuwsbrieven.

Vakanties
HerfstvakantieZaterdag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
KerstvakantieMaandag 26 december 2021 t/m vrijdag 6 januari 2023
VoorjaarsvakantieMaandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
PaasvakantieVrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
MeivakantieMaandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023
PinksterenMaandag 29 mei 2023
ZomervakantieMaandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023
Studiedagen voor de leerkrachten
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij:
Dinsdag 13 sept 2022 WSKO studiedag
Woensdag 5 okt 2022
Donderdag 24 nov 2022
Maandag 30 januari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Vrijdag 16 juni 2023

6.6 Ziekte van leerlingen

Als uw kind niet op school kan komen, geeft u de reden waarom uw kind niet kan komen voor schooltijd via Parro door aan de betreffende leerkracht.

6.7 Leerplicht en verzuim

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het
kind 5 jaar is geworden. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor naleving van de leerplicht. De scholen en
de gemeente zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplicht. De gemeente heeft hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld. Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim of voortijdig schoolverlaten, zal de school
hierover een leerplichtambtenaar inlichten.

Ongeoorloofd verzuim

Alle kinderen die in Nederland wonen of langere tijd verblijven, hebben de plicht naar school te gaan. De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een verzuimbeleid en administreert het verzuim van leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders. Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De gemeente heeft hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld.

Reden voor geoorloofd verzuim

De leerlingen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet – behoudens bijzondere omstandigheden – niet toe. De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende:

 • Wanneer het vanwege de “specifieke aard van het beroep” van een ouder niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen!
 • Wanneer er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea.

Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek hiertoe (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof) bij de directeur indienen. Bij ongeoorloofd wegblijven van school zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht.

“We betrekken de omgeving van de school heel bewust bij het lesgeven”