Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 6. Regeling school- en vakantietijden

6.1 Schooltijden

Op alle dagen starten de lessen om 8.30 uur. De deuren gaan open om 8.23 uur. De school gaat alle dagen uit om 14.45 uur. Op woensdag gaat de school uit om 12.15 uur. De kinderen eten en drinken na het buitenspelen in de klas. Probeer uw kind een gezond tussendoortje mee te geven naar school.

6.2 Het surveilleren op de speelplaats

In de kleinepauzes wordt er op de speelplaats door minstens twee teamleden gesurveilleerd. In de lunchpauze surveilleren de medewerkers van Okidoki.

6.3 Wegloopprotocol: Hoe om te gaan met kinderen die weglopen

Schoolleiders worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen. Het gebeurt dat kinderen weglopen door een incident in de klas, vaker nog is de aanleiding een gebeurtenis op de speelplaats. Kinderen moeten altijd weten waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Weglopen mag nooit een concurrerend alternatief zijn. Weglopen veroorzaakt bij direct betrokkenen vaak een grote mate van consternatie. Dat is begrijpelijk vanwege de impact die het weglopen kan hebben. Het moedwillig weglopen van kinderen kan niet worden geaccepteerd, noch worden gedoogd. Ouders en school moeten hun uiterste best doen dergelijk gedrag te voorkomen en te ontmoedigen. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat duidelijke afspraken maken met kinderen over wegloopgedrag goed mogelijk is en heel vaak leidt tot het gewenste gedrag. Absolute voorwaarde is wel dat het kind het alternatief als duidelijk beter inschat/ervaart dan weglopen. Om dit te bewerkstelligen moet het de kinderen duidelijk zijn dat ze altijd op het terrein van de school moeten blijven. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen zich ervan vergewissen waar hun juf of meester is. Zij moeten hem of haar in de gaten houden teneinde hun veiligheid te vergroten. Als je wegloopt zorg je ervoor dat de juf of meester niet voor je kan zorgen. Ook verstoppen is een vorm van onttrekken aan toezicht. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt dat kinderen, als ze problemen hebben met andere kinderen, de leerkracht of anderszins, terecht kunnen bij de interne contactpersoon. De interne contactpersonen zijn: Ilse Lamers of Kim van der Knaap.

Indien een kind desondanks is weggelopen, dan dient de leerkracht als volgt te handelen:

 • Stap 1 : De leerkracht gaat niet zelf achter het kind aan;
 • Stap 2 : De leerkracht meldt de directie (of vervanger van) om welk(e) kind(eren) het gaat;
 • Stap 3 : De leerkracht blijft bij de eigen groep of draag toezicht over aan een beschikbare collega. De groep wordt niet alleen gelaten;
 • Stap 4 : De directie (of vervanger van) brengt ouders/verzorgers op de hoogte;
 • Stap 5 : De directie (of vervanger van) informeert de politie;
 • Stap 6 : Na overleg met de directie (of vervanger van) wordt bepaald wie er eventueel achter de wegloper(s) aan gaat.

Als het kind terug is

 • Stap 7 : Na overleg met de directie (of vervanger van) en ouders/verzorger neemt leerkracht beslissing over eventuele vervolgmaatregelen.
 • Stap 8 : Leerkracht meldt aan bij het zorgteam.
 • Stap 9 : Leerkracht maakt een verslag voor het leerling-dossier.

Kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun veiligheid en dat dient ook te worden gecommuniceerd met ouders. De school kan veel bieden aan veiligheid maar kan niets garanderen als kinderen zich (soms gelegitimeerd door hun ouders) onttrekken aan dat toezicht. Uiteraard wordt altijd met het kind gezocht naar de oorzaak van het wegloopgedrag.

Kinderen die hun wegloopgedrag blijven herhalen, kunnen in aanmerking komen voor passende maatregelen. De school moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en dient daarbij te worden ondersteund door de ouders. Regel is: al ben je nog zo boos, je blijft op het terrein van de school!

6.4 Onderwijstijd

In het schooljaar 2024-2025 maken de kinderen 940 lesuren. De vakanties, vrije dagen en studiedagen zijn al van het totale aantal uren af. Volgens de wetgeving moet een leerling over 8 schooljaren 7520 uren gemaakt hebben.

6.5 Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties liggen regionaal en landelijk voor het begin van het schooljaar vast. Binnen WSKO worden de vakanties centraal vastgesteld in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij moeten ons hier strikt aan houden, daar de leerlingen verplicht zijn een vastgesteld aantal uren onderwijs te volgen. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. De vakanties staan hieronder en in de kalender van het Ouderportal van ParnasSys vermeld. Wij vragen u dringend met die data rekening te houden bij het plannen van uw vakantie! Wij mogen leerplichtige leerlingen alleen om zwaarwegende redenen buiten deze tijden vrijaf geven. De vakanties worden vermeld op onze website, ouderportaal van ParnasSys en in nieuwsbrieven.

Vakanties
HerfstvakantieMaandag 28 oktober 2024 t/m vrijdag 1 november 2024
KerstvakantieMaandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
VoorjaarsvakantieMaandag 24 februari 2025 t/m vrijdag 28 februari 2025
Witte donderdag Donderdag 17 april 2025
PaasvakantieVrijdag 18 april 2025 t/m maandag 21 april 2025
MeivakantieDinsdag 22 april 2025 t/m maandag 5 mei 2025
HemelvaartDonderdag 29 mei 2025 en vrijdag 30 mei 2025
PinksterenMaandag 9 juni 2025 t/m vrijdag 13 juni 2025
ZomervakantieMaandag 21 juli 2025 t/m vrijdag 29 augustus 2025
Studiedagen voor de leerkrachten
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij:
Maandag 18 november 2024
Maandag 6 januari 2025
Donderdag 23 januari 2025
Vrijdag 4 april 2025
Dinsdag 10 juni 2025
Woensdag 11 juni 2025
vrijdag 4 juli 2025

6.6 Ziekte van leerlingen

Als uw kind niet op school kan komen, geeft u de reden waarom uw kind niet kan komen voor schooltijd via Parro door aan de betreffende leerkracht.

6.7 Leerplicht en verzuim

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor naleving van de leerplicht. De scholen en de gemeente zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplicht. De gemeente heeft hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld. Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim of voortijdig schoolverlaten, zal de school hierover een leerplichtambtenaar inlichten.

Ongeoorloofd verzuim

Alle kinderen die in Nederland wonen of langere tijd verblijven, hebben de plicht naar school te gaan. De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een verzuimbeleid en administreert het verzuim van leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders. Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De gemeente heeft hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld.

Reden voor geoorloofd verzuim

De leerlingen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet – behoudens bijzondere omstandigheden – niet toe. De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende:

 • Wanneer het vanwege de “specifieke aard van het beroep” van een ouder niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen!
 • Wanneer er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea.

Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan kunt u een verzoek hiertoe (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof) bij de directeur indienen. Bij ongeoorloofd wegblijven van school zal de leerplichtambtenaar worden ingelicht.

“We betrekken de omgeving van de school heel bewust bij het lesgeven”