Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 5. Nieuwe ontwikkelingen en het schoolplan

5.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs voor het komende jaar

  • Dagelijks coöperatieve werkvormen gebruiken en continueren
  • Doorgaande lijn voor expressievakken maken
  • Portfolio verder uitwerken
  • Bewegend leren borgen
  • Bevordering opbrengstgericht werken
  • Implementeren begrijpend lezen en technisch lezen
  • Methode wereldoriëntatie implementeren (Blink!)
  • Talentgericht werken optimaliseren o.a. in ateliers
  • Implementeren werken met leerlijnen (Driestar)

Het schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school verantwoording aflegt van haar onderwijsbeleid en de plannen beschrijft voor de komende jaren. Eens in de vier jaar dient de school het schoolplan voor te leggen aan de Rijksinspectie voor het onderwijs. We werken met het schoolplan 2019-2023. Het schoolplan en het jaarplan liggen ter inzage op school.

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”

“ Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind”