Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 5. Nieuwe ontwikkelingen en het schoolplan

5.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs voor het komende jaar

Dit schooljaar richten we ons op:

 • Gedrag
 • Lezen
 • Rekenen

Met als doel om de opbrengsten (de cognitieve en sociaal-emotionele) te verhogen. Dit gaan we doen door:

 • Bewegend leren borgen
 • Werken met het EDi-model
 • Implementeren begrijpend lezen en technisch lezen
 • Talentgericht werken optimaliseren o.a. in ateliers
 • Talentontwikkeling bij leerlingen verder uitdiepen
 • Implementeren 3star
 • Effectiever gebruik maken van de open wand
 • Vanuit WSKO worden er interne audits georganiseerd. De Hofvilla is in november 2023 aan de beurt.

Evaluatie van het jaarplan 2022-2023

 • Gedrag: Binnen de Hofvilla hebben de gedragsspecialisten een specifiekere rol gekregen. Zij zijn gekoppeld aan groepen, om zo de leerkrachten te kunnen ondersteunen en hulp te kunnen bieden op het gebied van gedrag. Het gedragsprotocol is aangepast en wordt up to date gehouden door de werkgroep. De werkgroep zorgt ervoor dat het onderwerp elke maand terug komt op de agenda.  Het resultaat van deze aanpak is dat er meer rust en duidelijkheid op het gebied van gedrag is binnen de school. Er is een eenduidig beleid in handelen.
 • Lezen: Het leesonderwijs binnen de Hofvilla is dit jaar onderzocht. Op het gebied van lezen is veel gedaan aan leespromotie, door de boekenkring, studiedag invulling en onderling delen van ideeën en elkaar motiveren van leerkrachten. Er worden voorbeeldlessen gegeven. Dit jaar is er ook een leescoördinator opgeleid, zij zal komend schooljaar tijd krijgen om zich nog meer te verdiepen in het leesonderwijs om zo het leesonderwijs meer gestructureerd vorm te geven. Resultaat van deze aanpak; in de groepen 3 en 4 zijn de leesresultaten verbeterd.
 • Rekenen: Dit jaar is er veel aandacht geweest voor het rekenonderwijs. Er zijn studiedagen georganiseerd met bewegend leren gekoppeld aan rekenen en er is aandacht besteed aan het onderwijzen van de goede rekenaars. De leerkrachten hebben bij elkaar lessen geobserveerd en gezamenlijk de rekenlessen voorbereid, met als totaal resultaat dat het rekenonderwijs met 20% vooruit is gegaan.

Het schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school verantwoording aflegt van haar onderwijsbeleid en de plannen beschrijft voor de komende jaren. Eens in de vier jaar dient de school het schoolplan voor te leggen aan de Rijksinspectie voor het onderwijs. We werken met het schoolplan 2023-2027. Het schoolplan en het jaarplan liggen ter inzage op school.

“ Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind”