Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 4. Praktische informatie voor ouders

4.1 Waarom willen wij ouders bij de school betrekken?

Als team vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden bij activiteiten en ook hun talenten binnen de school tot hun recht laten komen bij de door de school georganiseerde activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er op school speelt, dat zij weten hoe de sfeer bij ons op school is. Betrokkenheid zorgt vaak voor een goede motivatie. Het is belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn om te leren. Het levert een bijdrage aan de prestaties. Bovendien zijn er leuke, leerzame activiteiten die zonder uw hulp niet door kunnen gaan.

Klassenouders

Iedere klas heeft een of twee klassenouder(s). Deze ouder fungeert als tussenpersoon tussen school en ouders en wordt bijvoorbeeld door de leraar gebeld wanneer voor de klas vervoer door ouders gewenst wordt. Deze klassenouder kan ook worden benaderd door leden van de ouderraad of door de directeur, wanneer extra hulp van ouders nodig is bij bepaalde activiteiten. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar melden bij de (nieuwe) leerkracht van hun kind(eren). Deze maakt een keuze uit de ouders die zich aangemeld hebben en maakt dat bekend op de informatieavond in het nieuwe schooljaar.

Hulpouders bij ons op school

Alle ouders wordt gevraagd om via een digitale link hun interesses in te vullen, zodat wij een goed overzicht van de talenten van ouders hebben. Wij maken hiervoor gebruik van de door onszelf ontwikkelde app SkillsIn. Op deze manier kunnen wij ouders gemakkelijker benaderen voor het geven en/of ondersteunen van ateliers. Voor de ouders die bij ons op school actief zijn, gelden dezelfde regels als voor het team en de leerlingen. Daarnaast willen wij u vragen om op een respectvolle en discrete wijze met de leerlingen en het team om te gaan.

4.2 Informatievoorziening

De ouders worden op de hoogte gehouden van de gang van zaken op school door:

 • Mededelingen van de oudervereniging en M.R.
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Website: https://hofvilla.wsko.nl
 • Informatieavonden
 • 2x per jaar kind-ontwikkelgesprekken
 • 2x portfolio mee naar huis voor de groepen 1 t/m 8
 • Gesprekken zo vaak ouders en/of leerkrachten dit nodig vinden in het belang van het kind
 • Via de schoolgids
 • Ouderportaal van ParnasSys
 • Via Parro en Facebook

Op onze website kunt u de informatie, zoals in deze gids beschreven is, terugvinden. Ook kunt u op deze site de nieuwsbrieven nalezen. Foto’s van feesten en andere leuke activiteiten worden op de site geplaatst. Indien u geen toestemming heeft gegeven via de Privacy voorkeuren in de Parro-app om van uw kind beeldmateriaal te gebruiken, zullen wij daar rekening mee houden.

Inloop kwartiertje

Bij groep 1-2 worden er diverse inloopmomenten gepland voor de ouders. Zij kunnen even naar de werkjes kijken van hun kind of gezellig even mee doen met een activiteit.

In gesprek

U kunt de leerkrachten samen met uw kind spreken in november en maart tijdens de kind-ontwikkelgesprekken. De leerkrachten bespreken dan de ontwikkeling van en met uw kind. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken voor of na schooltijd om met de leerkracht of directie te praten.

Informatie aan gescheiden levende ouders

Er zijn diverse leerlingen waarvan de ouders niet bij elkaar leven. WSKO vindt het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud en het rapport zelfs in drievoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij/zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt twee kopieën mee als ouders niet meer op één adres wonen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Indien beide ouders “onder protocol” aangeven een specifieke regeling te willen afspreken met de school dan kan na weging door de directeur van het schoolbeleid worden afgeweken, waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

Informatieavond

In het begin van het schooljaar vinden er informatiedagen plaats. Deze dagen worden gehouden voor de ouders van leerlingen in de groepen 1 t/m 8. U kunt op deze dagen kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. De leerkracht en de leerlingen geven informatie over de leerstof, organisatie, regels en afspraken. U kunt met vragen bij de leerkracht terecht. De ouders vernemen op deze dagen allerlei zaken die met onze school te maken hebben: van dagelijkse, praktische punten tot theoretische informatie. Het vragen staat altijd vrij, zodat er een zo’n goed mogelijke relatie tussen de school en de ouders kan ontstaan in het belang van het kind. Voor de groepen 3 en 8 wordt er een aparte informatieavond gehouden.

4.3 Fietsen en fietsenstalling

Sinds een aantal jaren is er op de Hofvilla beleid omtrent de fietsenstalling. Dat is nodig, omdat er beperkt ruimte is om de fietsen te stallen. Als school zijn we er een voorstander van dat er zoveel mogelijk kinderen lopend naar school komen. In de fietsenrekken is er alleen ruimte voor kinderen die echt noodgedwongen op de fiets komen. Wilt u ervoor zorgen dat wanneer uw kind met de fiets naar school komt, de fiets voorzien is van een goede standaard en dat de fiets dezelfde dag weer mee naar huis gaat. Dit voorkomt het omvallen, stelen en beschadigen van fietsen op het schoolplein. Daarnaast is het fijn dat fietssleutels voorzien zijn van een sleutelhanger (liefst met naam).

De leerlingen van de groepen 8 parkeren hun fiets bij de naastgelegen kerk.

Lopen

Alle kinderen die wonen binnen of aan de rand van het gebied: Kerklaan, Plein, Heulweg, Poeldijkseweg, Wippolderlaan.

Liever lopen, maar als dit niet mogelijk is, met de fiets

Ambachtsweg / Van der Meerstraat / Van Egmondlaan / Vliethof / Gantelplein / Van Doornicksingel / Prins Bernardstraat / Van Gochstraat / Meynertzhagenstraat / Struyk van Bergenstraat / v.d. Kerckhovestraat 1 t/m 29 / Van Aremberglaan / Van Catshuysenstraat / Roelsplantsoen / Duijvesteynstraat / Vleersteeg / Mommastraat / Prins Hendrikstraat

Fietsen

Ambachtshof / v.d. Kerckhovestraat 30 t/m 45 / Verhoevenstraat / Noordweg / v.d. Does de Willeboisstraat / Colenstraat / De Vroomstraat / Alle wijken aan de overkant van de Heulweg / Korte Noordweg / Julia’s eiland / Van Nassaustraat / Murraijstraat / Valkenlaan / Poortweide / Wijk de Ranken

4.4 Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat het ouders gerust kan stellen wanneer een kind een mobiele telefoon bij zich heeft, zodat ouders te allen tijde gebeld kunnen worden. Zeker als het gaat om kinderen die ver van school wonen en op de fiets naar school gaan. Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze tijdens schooltijd uit hebben staan en bij de groepsleerkracht in bewaring geven. Dit betekent dat kinderen hun mobiele telefoon op school niet mogen gebruiken. Wanneer dit wel gebeurt, neemt de leerkracht de telefoon in bewaring en dienen ouders deze op te komen halen. Het meenemen van een mobiele telefoon gebeurt op eigen risico. Mocht het nodig zijn dat ouders tijdens schooltijd gebeld moeten worden, dan doen wij dit met de telefoon van school.

4.5 Kledingvoorschriften WSKO

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding, bijvoorbeeld een boerka, chador, nikaab of gezichtssluier, door leerlingen, ouders, medewerkers en stagiaires is verboden om redenen van communicatie en identificatie. Een goede communicatie tussen docenten, andere medewerkers en leerlingen is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol onderwijsleerproces. Een goede communicatie is niet alleen van belang in de lessen, maar ook in de pauzes en op het schoolplein. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd bezag om een optimaal onderwijskundig en pedagogisch klimaat te scheppen. Verder is het nodig om eenieder in de school en op het schoolterrein te kunnen identificeren omdat het tot de verantwoordelijkheid en de verplichting van het bevoegd gezag behoort om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. In dat kader is het onmiskenbaar van belang dat het bevoegd gezag moet kunnen vaststellen of personen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden, iets op de school te zoeken hebben. Het behoort tot de taken van het bevoegd gezag om de veiligheid van leerlingen te waarborgen tijdens lessen, in het schoolgebouw en op het schoolterrein. Omwille van de veiligheid van leerlingen is het verboden om kleding, sieraden of accessoires te dragen die de fysieke veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen in het schoolgebouw of op het schoolterrein. Vanwege veiligheidsheidsredenen is tijdens gymlessen het dragen van kleding die de bewegingsvrijheid beperkt en het risico op letsel onnodig vergroot, bijvoorbeeld door ergens achter te kunnen blijven haken, verboden. Kinderen, medewerkers, stagiaires en ouders mogen geen extreem uitdagende, extreem slordige of extreem afwijkende kleding dragen.

4.6 Gevonden voorwerpen

Vooral na de gymlessen blijven er teveel gymspullen, handdoeken, sportschoenen en sieraden achter. De gevonden voorwerpen verzamelen wij in de aula in de daarvoor bestemde weekkast. Na vier weken worden de gevonden voorwerpen in de kledingcontainer op het schoolplein gegooid. De gevonden sieraden worden in de directiekamer verzameld. U kunt daar ook terecht voor zoekgeraakte fietssleuteltjes, horloges en brillen.

4.7 Hoofdluis

Op de Hofvilla wordt geen hoofdluiscotrole uitgevoerd. Wij verwachten van ouders dat zij hun kind(eren) regelmatig hierop controleren. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, maken ouders melding hiervan op school, waarna school de benodigde maatregelen kan treffen.

4.8 Warm lunchen tussen de middag en schoolmelk

Op de Hofvilla kunnen leerlingen ervoor kiezen om op maandag en vrijdag tussen de middag warm te lunchen. We nemen deze lunch af bij Tommy Tomato. Ouders dienen hun kind hiervoor zelf aan te melden via de website van Tommy Tomato

Op de Hofvilla wordt er geen schoolmelk geschonken of gedronken.

4.9 De Schoolfotograaf

De schoolfotograaf maakt ieder jaar een groepsfoto, een portretfoto en pasfoto’s van uw kind. Dit schooljaar komt de fotograaf op 16 en 17 september 2024.

4.10 Acties voor goede doelen

Er zijn heel veel acties waar je als school aan kunt mee doen. Aan de Kinderpostzegelactie doet groep 8 in ieder geval mee.

4.11 Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag (bestuur) of school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring maar van een schenking. Enkele voorbeelden van sponsoring zijn lesmaterialen (zoals lesboekjes, video’s, folders, posters en spellen), advertenties op de site, uitdelen van producten, sponsoren van activiteiten bijv. schoolfeesten of sportdagen, sponsoren van gebouw, inrichting, computerapparatuur.

Er zijn echter wel enkele beperkende regels op dit gebied, namelijk:

 • In lesmateriaal mag geen reclame voorkomen.
 • Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van verplichte afname van software bij de sponsor.
 • Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploitatie mag de sponsor geen bemoeienis hebben met de onderwijsinhoud of de bouw, inrichting en exploitatie zelf.
 • Sponsoring is alleen acceptabel wanneer er draagvlak is bij ouders, leerlingen en school. Hierin vervult de medezeggenschapsraad een rol.

4.12 Oudervereniging (OV)

De oudervereniging van onze school bestaat uit enthousiaste ouders en vervult een belangrijke taak binnen onze school. De leden komen ca. 6 keer per jaar bijeen om initiatieven te nemen op diverse terreinen, zoals het mee-organiseren van feesten (sint, kerst, carnaval, jubilea, schoolfeesten), het organiseren van de tafeltjesavonden en thema-avonden en het afscheidsfeest van groep 8. Eén keer per jaar wordt de vergadering samen met de M.R. gehouden, zodat we op de hoogte blijven van elkaars werk.

In de vereniging hebben momenteel zitting:
Eva Failé, Femke Duindam (voorzitters), Linda ten Bergen (penningmeester), Debby van Velden, Katie Damen, Eric Grossat, Joyce Dofferhof, Richard Groenewegen, Diana Nederpelt.

Teamleden: Dick Edens en Annette Warmerdam.

4.13 Ouderbijdrage

Scholen mogen geen kinderen uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij zullen dan ook nooit kinderen uitsluiten van extra activiteiten. Wanneer er onvoldoende financiering is kan het zijn dat wij de extra activiteit niet door kunnen laten gaan. We zullen hier altijd tijdig en transparant over communiceren.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Voor de groepen 1-2 vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van 55,- euro en voor de groepen 3- 8: 60,- euro per kind per schooljaar.

Voor nieuwe leerlingen die na 1 januari voor het eerst op school komen, vragen we een bijdrage van € 15,00. Daar komt dan ook € 32,50 voor het schoolreisje en €27,50 voor het kleuterfeest bij. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: 36 81 22 018 t.n.v. Oudervereniging De Hofvilla te Wateringen.

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een brief mee van de oudervereniging. De oudervereniging vraagt in deze brief om een bijdrage. Van dit bedrag worden er activiteiten bekostigd voor de leerlingen van De Hofvilla. Te denken valt aan: cadeaus en strooigoed Sint, eten en drinken voor het kerstfeest, afscheid groep 8, limonade, ijs, poffertjes bij feesten, culturele- en sportactiviteiten en nog veel meer.

Overige vrijwillige schoolkosten
· Continurooster (125,- euro)
· Kamp groep 8 (140,- euro)

De TSO wordt verzorgd door Okidoki.

4.14 Medezeggenschapsraad (MR)

Een medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen.

De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad kan bijwonen. De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert minimaal twee leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR. De MR vergadert minimaal zes maal per schooljaar. Vanzelfsprekend kan elke ouder, die dat wenst, zich tot één van de leden wenden voor informatie, hulp of opmerkingen.

 

Leden medezeggenschapsraad
De ouders (de oudergeleding)De leerkrachten
Marije van SchieMiechelle Zuijderwijk
Bram MensIlse Lamers
Froukje Kater-SmitsLisette Kuijpers-Gardien
Kirby PuisterLisa Zwinkels

4.15 Begeleid buitenspelen (BBS) door Okidoki

Tijdens de middagpauze worden de kinderen begeleid bij het buitenspelen door Okidoki. Onderwijs en kinderopvang hebben samen de taak om kinderen voor te bereiden op de toekomst. De sociale omgang, het leren om bewuste keuzes te maken en het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen zijn voorbeelden van vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst van de kinderen van de Hofvilla. Wij geloven dat iedereen een leven lang leert en dat sporten, spelen en bewegen daarbij een belangrijke rol spelen. Vandaar dat de Hofvilla de keuze maakt om bewust buiten te spelen. Er zijn genoeg andere momenten waarop de kinderen vrij buiten kunnen spelen.

4.16 Buitenschoolse opvang

BSO Okidoki
De Hofvilla
Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen

ZON! Sport Wateringen
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
06-10276300
www.kinderopvangzon.nl

Kinderopvang 2SAMEN
2Sprinkhanen
Leyweg 1630
2548 AE Den Haag
070-8200026
2samen.nl/2sprinkhanen

Buitenschoolse Kinderopvang ZON! Wateringen

ZON! is een buitengewone kinderopvang waar we de volle aandacht voor de kinderen hebben en activiteit gericht werken. In het activiteiten aanbod komen de 3 speerpunten, natuur, cultuur en sport, dagelijks terug. De kinderen spelen zelf een belangrijke rol in het bepalen van het activiteitenaanbod. Ze worden dagelijks gevraagd naar hun meningen en ideeën in de zogeheten kind vergaderingen. Bij ZON! spelen de kinderen actief buiten en worden ze uitgenodigd om hun creativiteit in te zetten voor het maken van onder meer kunst en dans. Kinderopvang ZON! biedt opvang aan op de volgende locaties:

ZON! Wateringen (VELO)

Binnen de accommodatie van s.v. VELO heeft kinderopvang ZON! een prachtige ruimte voor naschoolse opvang. Door de samenwerking met VELO maken we veel gebruik van hun faciliteiten. Daarom biedt deze locatie naast veel natuur en cultuur activiteiten ook veel sport activiteiten aan.

ZON! Avontuur

Deze locatie is gehuisvest in het scouting gebouw, ‘t Knooppunt, Rozemarijn 16. Een schitterende plek waar kinderen na schooltijd zowel binnen als buiten geweldige activiteiten kunnen ondernemen.

UitZON!derlijk

De locatie UitZON!derlijk biedt naschoolse opvang aan in de nieuwbouw van de Pieter van der Plasschool maar uiteraard zijn kinderen van andere scholen ook van harte welkom op deze locatie. Naast onze uitdagende binnenruimte biedt UitZON!derlijk vooral activiteiten aan op het ‘groene’ schoolplein. UitZON!derlijk biedt opvang aan kinderen van 4 t/m 7 jaar. Het activiteiten aanbod van deze locatie zal volgens de visie van ZON! volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van deze leeftijdsgroep.

BSO Okidoki

Kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Okidoki biedt:

 • Dagopvang (52 weken per jaar) voor kinderen van 0-4 jaar
 • Peuteropvang (40 weken per jaar) voor kinderen van 2-4 jaar
 • Buitenschoolse opvang (BSO) (52 weken per jaar) voor kinderen van 4-12 jaar

Okidoki biedt vertrouwde kwaliteit in een kleinschalige en huiselijk ingerichte opvang. We doen veel samen met school. Ook bieden we regelmatig thema’s voor peuters en kleuters gezamenlijk. Als een peuter bijna vier jaar is, gaat hij af en toe wennen in de kleuterklas samen met zijn vertrouwde pedagogisch medewerker. Met uw toestemming delen we onze kennis over de ontwikkeling van uw kind met school. Okidoki gebruikt het erkende ontwikkelingsstimuleringsprogramma ‘Ben ik in beeld’ om de (taal) ontwikkeling te stimuleren bij dagopvang en bij peuteropvang. Hierin is het VVE-programma Uk en Puk en de observatiemethode Kijk! opgenomen. Deze methode sluit goed aan bij onze filosofie: ‘Ontdek het talent dat je bent!’. Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2,5 – 6 jaar. Met VVE krijgen kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Daarnaast kunnen eventuele ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord.

Vanaf half acht kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang (VSO). Na schooltijd is er de buitenschoolse opvang (BSO). Hier kunnen de kinderen zelf spelen, ontspannen of meedoen met groepsactiviteiten. Ze zijn vrij om zelf te kiezen. Ook in de schoolvakanties bieden we opvang tussen 7.30 en 18.00 uur. Activiteiten en vrij spel wisselen elkaar af. Er is elke dag een leuk programma met een thema. Zowel bij de peuteropvang, de buitenschoolse opvang als bij de vakantieopvang bieden afwisselende activiteiten, zoals sport, koken, dans, theater, muziek en kunst. Heeft u vragen, wilt u een rondleiding of uw kind aanmelden, neem dan contact op via (0174) 44 15 10 of [email protected]. Wij helpen u graag verder.

BSO 2Samen

Onze basisschool gaat samenwerken met Kinderopvang 2Samen voor buitenschoolse opvang na schooltijd. 2Samen is de grootste professionele aanbieder van kinderopvang in de regio. Inschrijven is vanaf nu mogelijk. Kinderen van onze school kunnen terecht bij de actieve en sportieve bso 2Sprinkhanen, op locatie van Hockeyclub Wateringse Veld (HCWV) in Den Haag. De pedagogisch medewerkers halen uw kind uit school als u gebruikmaakt van buitenschoolse opvang.
Wat maakt 2Sprinkhanen speciaal?

 • Sportieve en actieve buiten-bso
 • Mooie natuurtuin voor natuurbeleving
 • Lekker spelen op de sportvelden
 • Chalet ingericht met duurzame materialen
 • Bewegen staat centraal

4.17 Verzekering

Schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

WSKO heeft een Onderwijs Pakketpolis afgesloten ter dekking van calamiteiten, ongevallen en aansprakelijkheden. De polis is vigerend voor alle onder WSKO ressorterende scholen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering verzekert de aansprakelijkheid van WSKO voor door derden geleden schade inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verzekering biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieu-aansprakelijkheid. Net zoals alle verzekeringen kent de polis een aantal beperkingen en uitsluitingen. In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering voor het hele gezin. Het mag niet zo zijn dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet kan terugvallen op een verzekering.

Ongevallenverzekering

De totale dekking voor ongevallen is opgebouwd uit een aantal subpolissen:

 • Doorlopende reisverzekering: van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies, uitstapjes in schoolverband, reizen in verband met georganiseerde stages en excursies/uitstapjes van personeelsleden voor zover deze in Nederland plaatsvinden. Voorwaarde is dat de leerlingen onder toezicht staan van de door de school aangewezen personen met als kring van verzekerden verzekeringnemer, ouder- en medezeggenschapsraden, activiteitencommissies, leerlingen en begeleiders van leerlingen.
 • Ongevallenverzekering: ongevallendekking tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor leerlingen mits zij onder toezicht staan van leerkrachten en/ of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd met als kring van verzekerden verzekeringnemer, leerlingen, personeel inclusief stagiairs, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.
 • Schadeverzekering inzittenden: schadeverzekering voor dekking van schade als gevolg van een verkeersongeval voor zover andere verzekeringen hiaten in de dekking laten zien, waardoor de verzekering een secundair karakter heeft.

De kosten op de collectieve ongevallenverzekering en/of schadeverzekering worden vergoed tot maximaal de verzekerde bedragen.

Schademeldingen

Schademeldingen dienen via de school te verlopen. De school meldt elk schadegeval aan bij de verzekeraar. De verzekeraar zal vervolgens overgaan tot afwikkeling van de schademelding. De school en/of WSKO hebben geen invloed op de afwikkeling van de schademelding door de verzekeraar.

AVG

Op school worden veel gegevens van en over leerlingen en personeel verwerkt. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing/kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. Welke maatregelen wij als WSKO scholen hiervoor hebben genomen kunt u vinden op: Privacyregelement WSKO.

4.18 Hoe gaan we om met klachten?

WSKO en de aangesloten scholen zullen zich te allen tijde inzetten voor goed, kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Indien er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moet tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd. Voor de volledige tekst van de klachtenregeling verwijzen wij naar de klachtenregeling op de website van de WSKO.

Klachtenregeling

In het kort het stappenplan van de te volgen procedure:

 • U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot oplossing van het probleem;
 • Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd formulier (zie: www.wsko.nl -> Over WSKO -> Klachtenregeling) . Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
 • Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan volgt overleg met het College van Bestuur van WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk, 0174-280446;[email protected]
 • Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de (externe) klachtencommissie. WSKO is aangesloten bij de klachtencommissie vallend onder de GeschillenCommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

4.19 Procedure verwijdering leerlingen

 • Stap 1. Indien het College van Bestuur verwijdering van een leerling in overweging neemt dan hoort hij de groepsleerkracht(en). Tevens worden de ouders in de gelegenheid gesteld gehoord te worden door het College van Bestuur. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk verslag opgenomen in het dossier.

 • Stap 2. De directeur legt het voorstel tot verwijdering middels overlegging van het dossier en eventueel een mondelinge toelichting voor aan het College van Bestuur. Daarbij wordt vermeld: de redenen tot verwijdering, de ingangsdatum en de reeds eerder genomen maatregelen voor zover deze niet reeds bij de redenen genoemd zijn.

 • Stap 3. Het College van Bestuur neemt een besluit ten aanzien van het voorstel tot verwijdering van de leerling. Dit besluit wordt schriftelijk aan de directeur bevestigd.

 • Stap 4. Indien het College van Bestuur besluit tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, deelt de directeur het besluit tot verwijdering namens het College van Bestuur schriftelijk aan de ouders mee, onder vermelding van de redenen voor verwijdering en de ingangsdatum. De ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het College van Bestuur.

 • Stap 5. In geval van een schriftelijk verzoek van de ouders om herziening van het besluit tot verwijdering, neemt het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een besluit. Alvorens wordt beslist op het bezwaar worden de ouders gehoord.

 • Stap 6. De directeur zorgt ervoor dat een andere school bereid is de te verwijderen leerling toe te laten, alvorens tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan. Correspondentie met andere scholen wordt vastgelegd.

 • Stap 7. De directeur meldt een besluit tot verwijdering van een leerling namens het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk aan de leerplichtambtenaar en de inspecteur.

Het volledige protocol kunt u inzien op de website van WSKO, onder het kopje documenten.

4.20 Ontruimingsplan

Op school is een ontruimingsplan aanwezig om er voor te zorgen dat er in geval van nood zo veel mogelijk mensen het gebouw zo veilig mogelijk verlaten. Daarnaast is het ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand, ontruiming of stroomuitval. Het ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is van belang bij een echte evacuatie.

Op de Hofvilla werken wij met een ontruimingsplan. Ieder schooljaar wordt er twee keer een ontruimingsoefening gepland op beide locaties. Na de ontruimingsoefening evalueren de BHV-ers het plan en stellen het waar nodig bij. De ontruimingsplannen zijn in te zien bij de directie.

“Betrokkenheid zorgt vaak voor een goede motivatie”