Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 8. Afkortingen

8.1 Afkortingen

WSKOWestlandse Stichting Katholiek Onderwijs
GMRGemeenschappelijke (Bovenschoolse) MedezeggenschapsRaad
MRMedezeggenschapsRaad (op school niveau)
O.V.Oudervereniging
R.T.Remedial Teaching: Aangepaste instructie voor kinderen die moeite hebben met de leerstof op een bepaald gebied.
R.T.’erPersoon die deze instructie (zie R.T.) buiten de klas geeft.
I.B.Interne Begeleiding: Begeleiding aan leerkrachten. De leerkrachten krijgen advies over hoe zij met problemen op leer-en/of gedragsgebied die in de groep spelen, om kunnen gaan.
I.B.’er Intern begeleider. Persoon die deze begeleiding (zie I.B.) geeft.
I.C.T.Informatie Communicatie Technologie: Alles wat met de computers in de school te maken heeft. (zie 3.10)
I.C.T.’erPersoon die de gang van zaken en het gebruik van de computers in de school coördineert.
S.B.O.Speciaal Basis Onderwijs
W.S.N.S Weer Samen Naar School: Regelgeving vanuit de overheid om zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier basisonderwijs te houden en om zo min mogelijk leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs te verwijzen.

8.2 Instemmigsformulier schoolgids 2020 - 2021

Hierbij verklaart ondergetekende namens de MR in te stemmen met de schoolgids 2021-2022 van basisschool De Hofvilla.

Datum: 15 juli 2021
Plaats: Wateringen
Naam: Sacha Blom
Handtekening: