Index

De Hofvilla

Hoofdstuk 1. De school

1.1 Schoolgegevens

Basisschool De Hofvilla telt ongeveer 650 leerlingen. De meeste leerlingen van onze school komen uit de wijken rondom de school. Gezien de ligging van de school worden er ook leerlingen uit Den Haag en Rijswijk bij ons aangemeld. De leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking en daarom is de school een goede afspiegeling van de samenleving.

1.2 Directie en Managementteam

Basisschool De Hofvilla wordt geleid door de directie bestaande uit directeur Mieke Hopmans en adjunct-directeur Ciska de Koning, samen verantwoordelijk voor de besluitvorming. Zij worden ondersteund door het managementteam.

Managementteam
NaamFunctie
Ilse Lamers, Lisette Kuijpers-Gardien, Ciska de KoningIntern Begeleiders
Helma VoskuilBouwcoördinator van de onderbouw (groepen 1 t/m 2)
Miechelle ZuijderwijkBouwcoördinator van de middenbouw (groepen 3 t/m 5)
Mariska RuigrokBouwcoördinator van de bovenbouw (groepen 6 t/m 8)
Ciska de KoningAdjunct-directeur en talentcoördinator, o.a. verantwoordelijk voor het aansturen en borgen van de ateliers.
Mieke HopmansDirecteur

1.3 Plaats van de school

Onze nieuwe school ligt middenin een rustige woonwijk grenzend aan het prachtige Hofpark. De kleurrijke buitenkant verbeeldt de kleurrijke binnenkant. We zijn kleurrijk voor wat betreft de populatie, het team en ons onderwijsconcept. We richten ons vooral op het talentgericht werken, omdat als je datgene mag doen waar je goed in bent je gelukkig wordt. Wij streven er naar om alle kinderen met veel plezier naar school te laten gaan en dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. Onze slogan is dan ook; ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’

De school ligt aan het Hofpark. We betrekken de omgeving van de school heel bewust bij het lesgeven. Frequent bewegen in een gezonde omgeving binnen of buiten onze school is bij ons een uitgangspunt.

1.4 Bestuur

WSKO ontwikkelt met plezier! 

Met ruim 5.200 leerlingen en 525 medewerkers vervult WSKO een cruciale rol in het basisonderwijs van Westland en Midden-Delfland. Geworteld in een rijke geschiedenis, hechten wij sterk aan onze band met de verschillende kernen. Onze missie is duidelijk: we willen leerlingen voldoende basiskennis en -vaardigheden meegeven om zelfstandig en zelfredzaam te worden en ze een (leer)omgeving bieden waarin zij zichzelf leren kennen en leren om open te staan voor anderen. Een ambitieuze, maar vooral hoopvolle en liefdevolle aanpak staat daarbij voor ons centraal.

Deze pijlers leiden ons handelen:

Als we kinderen kunnen opleiden tot actieve burgers die zich niet alleen staande kunnen houden in de wereld waarin ze volwassen zullen zijn, maar daar ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren, is ons werk geslaagd.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk
0174-280446
www.wsko.nl
[email protected]

Strategisch beleidsplan WSKO 

Visie WSKO

Wij zijn als school onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO), waarbij 17 basisscholen in het Westland en Midden-Delfland zijn aangesloten. De basis voor ons schoolplan is het Strategisch Beleidsplan van WSKO 2023-2027, dat is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen directeuren, Intern Begeleiders, medewerkers van alle WSKO-scholen en de GMR. In de bijlage is dit beleidsplan opgenomen. De belangrijkste punten uit dit plan zijn:

De bedoeling van ons onderwijs op WSKO-scholen:

  • Kinderen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het ontwikkelen van basiskennis en -vaardigheden.
  • Kinderen leren zichzelf kennen en leren openstaan voor de ander om samen te leven in de wereld.

We hanteren daarbij 4 pijlers:

  • Welkom zijn
  • Kinderen zien
  • De wereld ontdekken
  • Levensvragen stellen

Welkom zijn

Dit betekent dat iedereen zich in onze scholen veilig voelt. Je wordt als kind ouder/verzorger en professional uitgenodigd om verbinding te zoeken met elkaar. Er wordt ruimte gegeven om autonomie en competenties te ontwikkelen.

Kinderen zien

Onderwijs is een wederkerig proces. We kijken dóór de ogen van het kind en kijken vanuit onze kennis en ervaring náár het kind. Zo kunnen we als professionals onze kennis en expertise inzetten om het onderwijs te ontwikkelen en te bieden wat de kinderen nodig hebben. We zijn bereid tot maatwerk binnen onze mogelijkheden en we nemen kinderen serieus.

De wereld ontdekken

Onze scholen zijn een veilige uitdagende leerrijke ruimte waar je de wereld binnenhaalt zodat kinderen op een open en nieuwsgierige manier zichzelf de ander en de wereld waar ze deel van uitmaken leren begrijpen en hier op een duurzame manier samen vorm aan geven.

Levensvragen stellen

Kinderen stellen van nature vragen. Wie ben ik wie zijn wij wat is onze plek in deze wereld? Hoe kunnen wij duurzaam en vreedzaam samenleven? We willen ruimte bieden voor de levensvragen die bovenkomen zonder ze eenduidig te willen beantwoorden. We stimuleren een levenshouding gericht op het zoeken naar zin en betekenis in rituelen en bij vieringen.

Bij het lezen van dit schoolplan zal duidelijk worden dat er een duidelijke congruentie is tussen de hiervoor beschreven bedoeling en de pijlers van WSKO en onze schoolontwikkeling.

Identiteit

Onder identiteit verstaan we bij WSKO het antwoord op de vraag ‘wie zijn we waar staan we voor waar herken je een WSKO-school aan?’. We vatten identiteit breed op. Waar we voor staan is terug te vinden in ons strategisch beleidsplan (de bedoeling, het why en het how, dus de pijlers). Onze identiteit geeft onze organisatie kleur zowel naar binnen toe (ouders, professionals, leerlingen) als naar buiten toe in samenwerkingen en partnerschappen. We zijn er trots op onze eigenheid als (katholieke) organisatie te mogen delen en uitstralen en daarmee samenwerkingen en partnerschappen te verrijken!

Onze integrale schoolleiders zijn inspirator verbinder en facilitator van onze identiteit. Zij verbinden door hun persoon het niveau van de individuele scholen en het niveau van de organisatie als geheel. We maken de vertaling van onze identiteit naar ons handelen (denk aan: aannamebeleid, gesprekkencyclus). Onze professionals initiëren aandacht voor identiteit maar zijn ook deelnemers aan de gesprekken en de ontwikkeling.

Binnen de brede identiteit stelt zich de vraag naar hoe we onszelf als katholieke organisatie verstaan. Dit kunnen we in drie kernwoorden weergeven: WORTELS – SAMEN – ERVAREN.

Wortels

We hebben onze wortels in de katholieke traditie. Het is belangrijk goed geworteld te zijn en ergens bij te horen. Vanuit die grondslag staan we open voor en gaan we in dialoog met iedereen op weg naar een zo kleurrijk mogelijke school. We zoeken actief naar samenwerking en verbinding vanuit het bewustzijn van onze eigen kleur en de wortels daarvan. Ons zelfbewustzijn is het begin van verbinding en ontmoeting niet van polarisatie.Dat betekent dat de verhalen en de waarden uit die traditie ons gevoed hebben en ons (mede) gemaakt hebben tot wie wij als organisatie zijn. We willen in verbinding blijven staan met de bronnen van deze traditie en deze ook meegeven aan de kinderen. Dit doen we in onze keuze voor een verhalende identiteitsbenadering. In verhalen licht op wat van waarde is. Kinderen kunnen hun eigen levenservaringen spiegelen aan gebeurtenissen uit verhalen. We zetten er actief op in kinderen in aanraking te brengen met verschillende verhalen uit de Bijbel en uit verschillende tradities.

Samen

De wereld ontdekken doen we binnen WSKO. Wij zijn immers die wereld omdat binnen onze scholen iedereen welkom is en we een afspiegeling zijn van de samenleving. Die diversiteit willen we vieren. We maken niet alleen deel uit van het sociale weefsel in onze lokale gemeenschappen maar nemen er ook een actieve rol in op. Daarin zijn ouders onze eerste partners.Wij zien het kind. Als (katholieke) organisatie hanteren we een positief mensbeeld. Bij ons mag je zijn wie je bent. Dat betekent dat we waardering hebben voor iedereen en voor ieders talenten bijdragen en gaven. Iedereen is gelijkwaardig. Binnen de gemeenschap die we samen vormen streven we ernaar dat ieder krijgt wat hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen. Hierbij hoort ook dat vergeving en nieuwe kansen mogelijk zijn. Op onze scholen bieden we oefenplekken voor alles wat menselijk is: proberen falen vergeven. We oefenen actief met naastenliefde verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en elkaar volhouden en iedereen welkom heten. We gaan uit van verbondenheid en solidariteit zowel binnen de eigen school als tussen onze scholen en wereldwijd.

Ervaren

We nemen tijd voor wat belangrijk is in het leven en voor wat we willen uitdragen. Levensvragen stellen echte ontmoeting een gesprek voeren verhalen vertellen maar ook vieren en rituelen horen bij onze identiteit. Daarbij hechten we er waarde aan dat we weten welk feest we vieren en zoeken we actief naar de verschillende lagen in verhalen. Omgaan met levensvragen is een belangrijk onderdeel van het ruimte geven aan de levensbeschouwelijke dimensie van ons onderwijs. Kinderen stellen van nature vragen met name op momenten van onderbreking: wanneer er ons in het leven iets toevalt of overkomt. We geven ruimte aan de levensvragen die dan gesteld worden zonder ze eenduidig te willen beantwoorden. Als nieuwsgierige professionals zijn we ertoe uitgerust het gesprek te stimuleren vanuit aanleg en interesse of door het volgen van een scholing. We herkennen kansen om het gesprek te voeren en organiseren gesprekken waarin we elkaars waarde zien en meerstemmigheid oefenen. We laten ons inspireren door de katholieke traditie waarin verwondering over het onverklaarbare dankbaar zijn en offers brengen het ontwikkelen van kracht – in het bijzonder in moeilijke situaties – door de eeuwen heen voorgeleefd en doorgegeven zijn.

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”